Kontakty

Lenka v říši divů z.s.

Koněvova 1853/129
130 00 Praha 3
IČO: 086 41 340
Spisová značka: L 72631 vedená u Městského soudu v Praze
Spolek zapsán 30.10.2019
 
Transparentní účet pro terapie: 2401716324/2010
Účet pro e-shop: 2801716323/2010
 
Mobil: +420 608 818 253
 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

Stanovy spolku:

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLKU

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název spolku

Lenka v říši divů z.s. (dále jen „Spolek“)

 

Sídlo spolku

Sídlo spolku je Koněvova 1853/129, 130 00 Praha 3- Žižkov

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Čl. II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

Účel Spolku

Účelem spolku je především podpora léčby, terapií a diety slečny Lenky Trojanové, nar. XY v Praze, trpící 2. stupněm autismu s mentální retardací, případně dalším takto postiženým osobám.

Hlavní činnost Spolku

 1. Poskytování pomoci a podpory léčby, terapií a diety slečny Lenky Trojanové, nar. XY, trpící 2. stupněm autismu s mentální retardací, případně dalším takto postiženým osobám.
 2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí v oblasti autismu.
 4. Realizace osvětové činnosti.
 5. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

Vedlejší činnost spolku

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Čl. III.

Členství ve spolku

Členem spolku (dále jen „člen“) mohou být právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s jeho stanovami, dodržují tyto stanovy a dodržují usnesení orgánů společnosti. Členem mohou být i cizinci.

Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky statutárním orgánem spolku a zaplacením členského příspěvku.

Prvními členy spolku se stávají zakladatelé spolku.

Členství ve spolku může být na základě rozhodnutí statutárního orgánu či na žádost člena spolku omezeno na dobu určitou a po jejím uplynutí automaticky zanikne.

Člen spolku může být vyloučen na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku a to i bez uvedení důvodu a s okamžitou platností

Práva členů:

 1. aktivně se podílet na činnosti spolku, podávat návrhy, náměty, připomínky a stížnosti
 2. na přístup k písemnostem, které se týkají spolku

Povinnosti členů:

 1. dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů spolku
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 4. platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny

 

Čl. IV.

Organizační uspořádání

Nejvyšším a orgánem spolku je výkonný výbor, který je kolektivním orgánem a má nejméně 2 členy.

Členové výkonného výboru jsou voleni a odvoláváni zakladateli spolku a to alespoň prostou většinou hlasů.

Funkční období členů výkonného výboru je 5 let.

Spolek zastupuje navenek kterýkoli člen výkonného výboru samostatně.

Prvními členy výkonného výboru jsou:

Mgr. Pavel Trojan, bytem: XY

Mgr. Jelena Trojanová, bytem: XY

Mgr. Eva Trojanová, bytem: XY

Výkonný výbor

 1. se schází nejméně jednou ročně a je zasedání schopný a usnášení schopný, jsou-li přítomni alespoň jeho dva členové
 2. členové výkonného výboru mohou být v pracovněprávním vztahu ke spolku
 3. rozhoduje a uzavírá pracovní smlouvy a končí pracovní poměry
 4. vydává a schvaluje vnitřní předpisy spolku
 5. schvaluje přihlášky členů spolku

Výkonný výbor rozhoduje o:

 1. změně stanov
 2. zániku spolku
 3. stanovení výše členských příspěvků
 4. projednává výroční zprávu
 5. dalších otázkách, které si vyhradí
 6. přijetí a vyloučení členů spolku

 

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda jedná jménem Spolku, a to v souladu s rozhodnutím výkonného výboru.
 2. Předseda jedná jménem Spolku samostatně.
 3. Funkční období předsedy je desetileté.

 

Zakladatelé určili, že prvním předsedou spolku je:

Mgr. Pavel Trojan, bytem: XY

Čl. V.

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů od fyzických i právnických osob, grantů, dotací a výnosů z vlastního majetku. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku. Získané zdroje použije spolek pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhodne výkonný výbor, který rovněž zodpovídá za hospodaření spolku.

Čl. VI.

Spolek zaniká

O zániku spolku rozhoduje výkonný výbor. V případě zániku jmenuje výkonný výbor likvidátora, který rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace.

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.
 3. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výkonný výbor.
 4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.