Kontakty

Lenka v říši divů z.s.

Koněvova 1853/129
130 00 Praha 3
IČO: 086 41 340
Spisová značka: L 72631 vedená u Městského soudu v Praze
Spolek zapsán 30.10.2019
 
Transparentní účet pro terapie: 2401716324/2010
Účet pro e-shop: 2801716323/2010
 
Mobil: +420 608 818 253
 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

Stanovy spolku:

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLKU

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název spolku

Lenka v říši divů z.s. (dále jen „Spolek“)

 

Sídlo spolku

Sídlo spolku je Koněvova 1853/129, 130 00 Praha 3- Žižkov

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Čl. II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

Účel Spolku

Účelem spolku je především podpora léčby, terapií a diety slečny Lenky Trojanové, nar. XY v Praze, trpící 2. stupněm autismu s mentální retardací, případně dalším takto postiženým osobám.

Hlavní činnost Spolku

 1. Poskytování pomoci a podpory léčby, terapií a diety slečny Lenky Trojanové, nar. XY, trpící 2. stupněm autismu s mentální retardací, případně dalším takto postiženým osobám.
 2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí v oblasti autismu.
 4. Realizace osvětové činnosti.
 5. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

Vedlejší činnost spolku

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Čl. III.

Členství ve spolku

Členem spolku (dále jen „člen“) mohou být právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s jeho stanovami, dodržují tyto stanovy a dodržují usnesení orgánů společnosti. Členem mohou být i cizinci.

Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky statutárním orgánem spolku a zaplacením členského příspěvku.

Prvními členy spolku se stávají zakladatelé spolku.

Členství ve spolku může být na základě rozhodnutí statutárního orgánu či na žádost člena spolku omezeno na dobu určitou a po jejím uplynutí automaticky zanikne.

Člen spolku může být vyloučen na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku a to i bez uvedení důvodu a s okamžitou platností

Práva členů:

 1. aktivně se podílet na činnosti spolku, podávat návrhy, náměty, připomínky a stížnosti
 2. na přístup k písemnostem, které se týkají spolku

Povinnosti členů:

 1. dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů spolku
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
 4. platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny

 

Čl. IV.

Organizační uspořádání

Nejvyšším a orgánem spolku je výkonný výbor, který je kolektivním orgánem a má nejméně 2 členy.

Členové výkonného výboru jsou voleni a odvoláváni zakladateli spolku a to alespoň prostou většinou hlasů.

Funkční období členů výkonného výboru je 5 let.

Spolek zastupuje navenek kterýkoli člen výkonného výboru samostatně.

Prvními členy výkonného výboru jsou:

Mgr. Pavel Trojan, bytem: XY

Mgr. Jelena Trojanová, bytem: XY

Mgr. Eva Trojanová, bytem: XY

Výkonný výbor

 1. se schází nejméně jednou ročně a je zasedání schopný a usnášení schopný, jsou-li přítomni alespoň jeho dva členové
 2. členové výkonného výboru mohou být v pracovněprávním vztahu ke spolku
 3. rozhoduje a uzavírá pracovní smlouvy a končí pracovní poměry
 4. vydává a schvaluje vnitřní předpisy spolku
 5. schvaluje přihlášky členů spolku

Výkonný výbor rozhoduje o:

 1. změně stanov
 2. zániku spolku
 3. stanovení výše členských příspěvků
 4. projednává výroční zprávu
 5. dalších otázkách, které si vyhradí
 6. přijetí a vyloučení členů spolku

 

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda jedná jménem Spolku, a to v souladu s rozhodnutím výkonného výboru.
 2. Předseda jedná jménem Spolku samostatně.
 3. Funkční období předsedy je desetileté.

 

Zakladatelé určili, že prvním předsedou spolku je:

Mgr. Pavel Trojan, bytem: XY

Čl. V.

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů od fyzických i právnických osob, grantů, dotací a výnosů z vlastního majetku. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku. Získané zdroje použije spolek pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhodne výkonný výbor, který rovněž zodpovídá za hospodaření spolku.

Čl. VI.

Spolek zaniká

O zániku spolku rozhoduje výkonný výbor. V případě zániku jmenuje výkonný výbor likvidátora, který rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace.

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.
 3. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výkonný výbor.
 4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení